Algemene voorwaarden GT Garage

De vennootschap onder firma GT Garage V.O.F. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75186462 en is gevestigd aan de Kempenbaan 33, 5121 DM te Rijen.

 

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door GT Garage.

3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5. GT Garage: de Opdrachtnemer die de Werkzaamheden zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren.

6. Bruikleenovereenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en GT Garage waarbij GT Garage zich verbindt de Leenauto voor de overeengekomen periode aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen tegen de overeengekomen vergoeding.

7. Leenauto: het vervangende voertuig dat door GT Garage ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever voor de overeengekomen periode.

8. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met GT Garage.

9. Overeenkomst:  de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het verrichten van Werkzaamheden zoals bestickering, montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.

10. Producten: de Producten die GT Garage aanbiedt, zijn auto-onderdelen, zoals materialen, onderdelen en accessoires. De Producten kunnen tevens tweedehands Producten zijn.

11. Werkzaamheden: de werkzaamheden die GT Garage aanbiedt, zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het onderhoud en reparatie van auto's alsmede de tuning van auto's, zoals onder andere maar niet beperkt tot auto wrappen, autoruiten blinderen, spuitwerk, belettering en bestickering en de verkoop en levering van Producten.

 

 

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van GT Garage, elke Overeenkomst tussen GT Garage en Opdrachtgever en op elk werk dat door GT Garage wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GT Garage aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met GT Garage is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door GT Garage gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. GT Garage is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft GT Garage het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor GT Garage gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen GT Garage niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.

4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft GT Garage het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van GT Garage zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht GT Garage niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van GT Garage heeft aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan GT Garage, zal GT Garage de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan GT Garage niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. GT Garage is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door GT Garage aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5. GT Garage heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor GT Garage gegronde reden te weigeren.

6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met GT Garage, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor de gehele opdracht geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor GT Garage uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door GT Garage van de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door GT Garage te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die GT Garage over de gehele waarde van de opdracht zou hebben gemaakt.

3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. Zowel Opdrachtgever als GT Garage kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is GT Garage nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. GT Garage is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij GT Garage met toestemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Dienst, of de Overeenkomst in de verkoopruimte van GT Garage wordt gesloten. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

6. Indien GT Garage na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van GT Garage.

7. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is GT Garage gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

8. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert, worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. GT Garage is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart GT Garage voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 

Artikel 6   Uitvoering werkzaamheden

1. GT Garage zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat GT Garage ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde Producten geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is GT Garage niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor GT Garage, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.  Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. GT Garage vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart GT Garage expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. GT Garage zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan GT Garage te vergoeden.

4. GT Garage is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van GT Garage. Bovendien is GT Garage gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).

6. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is GT Garage gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van GT Garage volledig te voldoen.

7. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat

alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken, informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan sleutels, onderhoudsboekjes,  en meer) tijdig en op de door GT Garage gewenste wijze aan GT Garage ter beschikking worden gesteld.

8. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is GT Garage gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en GT Garage nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van GT Garage om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 7   Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. GT Garage is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal GT Garage Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij GT Garage de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is GT Garage gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld onzichtbare slijtage of metaalmoeheid, is GT Garage gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

 

Artikel 8   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer GT Garage op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij GT Garage Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. GT Garage werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.

3. Voor zover GT Garage een niet-vaste prijs voor het verrichten van de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden is gegeven, zal GT Garage Opdrachtgever op de hoogte stellen indien de vooraf aangegeven prijsmet meer dan 10% zal worden overschreden.

4. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor GT Garage (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door GT Garage ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is GT Garage gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Indien overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens GT Garage begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten van de Producten, waaronder in het bijzonder de kosten voor auto wrappen, vooraf te vergoeden, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is GT Garage gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan GT Garage heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag GT Garage er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.

7. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van GT Garage. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van GT Garage een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

9. GT Garage is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.

10. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van GT Garage leidend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.

 

Artikel 9   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal GT Garage zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien GT Garage meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. GT Garage is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door GT Garage, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

5. Ook indien GT Garage, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is GT Garage gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

 

Artikel 10   Stallingskosten

Wanneer Opdrachtgever de auto niet ophaalt binnen drie werkdagen nadat zij bericht heeft ontvangen dat de Werkzaamheden zijn afgerond, kan GT Garager een redelijke vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen.

 

Artikel 11   Retentierecht

GT Garage kan zijn retentierecht uitoefenen op de auto of het Product conform art. 3:290 BW e.v.. In welk geval GT Garage de auto of het Product pas teruggeeft als Opdrachtgever de openstaande kosten voor deze of eerder verrichte Werkzaamheden of andere kosten volledig heeft voldaan.

 

Artikel 12   Opschorting

1. GT Garage, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

a.          Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.         GT Garage, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c.          Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;

d.         Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van GT Garage kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is GT Garage gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

e.          indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van GT Garage kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is GT Garage gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GT Garage, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. GT Garage zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13   Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. GT Garage gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal GT Garage de betrokkene hierover informeren.

2. Indien GT Garage op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 15   Overmacht

1. GT Garage is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van GT Garage wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van GT Garage, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van GT Garage  en (xi) overige situaties die naar het oordeel van GT Garage buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien naar het oordeel van GT Garage de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft GT Garage het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 16   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door GT Garage leidt tot aansprakelijkheid van GT Garage jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door GT Garage in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens GT Garage. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. GT Garage is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor GT Garage aansprakelijk is (gebleken), dient GT Garage in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

4. In geval van maatvoering is GT Garage niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.

5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij GT Garage zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is GT Garage niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.

6. Nimmer is GT Garage aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. GT Garage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die GT Garage in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.

10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

11. GT Garage is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

12. GT Garage staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens GT Garage verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van GT Garage, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.

14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van GT Garage vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij GT Garage binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van GT Garage vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 17   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan GT Garage verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien GT Garage op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is GT Garage verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.

2. Opdrachtgever vrijwaart GT Garage van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart GT Garage voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart GT Garage voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen. 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan GT Garage verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart GT Garage tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

 

Artikel 18   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of Producten van GT Garage of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil GT Garage de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. GT Garage zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen GT Garage en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. GT Garage kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen GT Garage en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

DEEL II: ONDERHOUD EN REPARATIES

 

Artikel 20   Onderhoudswerkzaamheden

1. Indien overgekomen, zal GT Garage onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. GT Garage zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan GT Garage, waarna GT Garage overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is GT Garage gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan GT Garage.

 

Artikel 21Vervangen onderdelen

1. Indien Opdrachtgever oude onderdelen wenst te behouden, dient zij dit voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aan GT Garage te melden.

2. Wanneer er een eventuele garantieclaim moet worden afgehandeld tussen GT Garage en een garantiegever, zoals een fabrikant, producent of een importeur, dan kan GT Garage weigeren de onderdelen af te geven.

3. Voor zover Opdrachtgever niet, of niet tijdig, om de onderdelen heeft gevraagd, worden de vervangen onderdelen ook eigendom van GT Garage. Opdrachtgever kan hier geen recht op schadevergoeding aan ontlenen.

 

Artikel 22   (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door GT Garage  of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft GT Garage  recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient GT Garage  schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door GT Garage bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is GT Garage gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 3 werkdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.

4.  GT Garage geeft Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de Werkzaamheden een opleveringstermijn. Deze opleveringstermijn is slechts een indicatie tenzij anders overeengekomen. GT Garage spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.

6. Indien GT Garage te kennen heeft gegeven dat het Werkzaamheden zijn afgerond, met uitzondering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, en Opdrachtgever de verrichte Werkzaamheden (zoals bestickering, belettering, spuitwerk en auto wrappen)niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, wordt Opdrachtgever geacht het opgeleverde stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 

7. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan GT Garagekan worden toegerekend.

8. GT Garage is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van GT Garage.

9. GT Garage is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

 

DEEL III: LEENAUTO

 

Artikel 23   Voorwaarden Leenauto

1. GT Garage kan, indien overeengekomen een Leenauto voor de overeengekomen periode beschikbaar stellen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich de leenauto aan te nemen en dient zich te onthouden van ieder gebruik buiten de grenzen van de Bruikleenovereenkomstgedurende de overeengekomen periode.

3. De Leenauto is en blijft te allen tijde eigendom van GT Garage. GT Garage stelt de Leenauto slechts aan Opdrachtgever ter beschikking voor de overeengekomen bruikleenperiode.

4. Het staat GT Garage te allen tijde vrij zich op zijn eigendomsrecht te beroepen en de leenauto op te eisen, indien daar uitsluitend naar opvatting van GT Garage noodzaak toe is of de Leenauto op enig moment voor eigen gebruik nodig heeft.

5. De termijn van bruikleen vangt aan op het moment van aflevering en eindigt wanneer de Leenauto compleet en intact door GT Garage in ontvangst is genomen. Wijziging en/of verlenging van de overeengekomen periode dient uiterlijk op of voor 12:00 van de laatste dag van de overeengekomen periode te worden overeengekomen.

6. De eerste 24 uur van de periode waarin de Leenauto ter beschikking wordt gesteld is kosteloos, tenzij anders overeengekomen in de Bruikleenovereenkomst.

7. Opdrachtgever staat ervoor in zich naar de verplichtingen in de Bruikleenovereenkomst te gedragen.

 

8. Verkeersovertredingen en boetes die Opdrachtgever heeft verbeurd gedurende in het bezit te zijn van de Leenauto worden aan Opdrachtgever doorberekend.

 

Artikel 24 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient alvorens gebruik te kunnen maken van de Leenauto een geldig rijbewijs te overhandigen en de overeengekomen borg te voldoen. 

2. Opdrachtgever is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de Leenauto als een goed Opdrachtgever te gedragen en dient zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan GT Garage.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GT Garage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Bruikleenovereenkomst, tijdig aan GT Garage worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Bruikleenovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GT Garage zijn verstrekt, heeft GT Garage het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de gegevens bij GT Garage zijn ontvangen. Eventuele vertragingsschade ten gevolge hiervan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is verplicht de Leenauto deskundig en zorgvuldig te gebruiken, als een goed huisvader, overeenkomstig de verstrekte gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Opdrachtgever dient de Leenauto te allen tijde in goede staat houden. De ter beschikking gestelde handleidingen dienen door Opdrachtgever gevolgd te worden.

5. Indien Opdrachtgever de Leenauto na het verstrijken van de bruikleenperiode niet ter beschikking heeft gesteld aan GT Garage als gevolg van diefstal en/of verduistering en Opdrachtgever hiervan geen aangifte heeft gedaan, is Opdrachtgever in verzuim. In dit geval is Opdrachtgever tevens de dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan GT Garage verschuldigd.

6. Opdrachtgever zal de Leenauto nimmer doorverhuren, vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins aan derden ter beschikking stellen.

7. Indien de Leenauto zonder bericht niet door Opdrachtgever wordt teruggebracht op het overeengekomen tijdstip zal bij justitie aangifte worden gedaan van verduistering.  Dit laat haar eigen vorderingen tot onder meer vergoeding van schade onverlet. 

 

Artikel 25 Verplichtingen GT Garage

1. GT Garage zal de Bruikleenovereenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal de Leenauto ter beschikking aan Opdrachtgever stellen zover als voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.

2. GT Garage zal de Leenauto in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken leveren met uitzondering met de reeds bekende schade en/of gebreken.

3. GT Garage staat ervoor in dat de Leenauto te allen tijde in ieder geval WA verzekerd is.

 

Artikel 26    Verzekering Leenauto

1. De Leenauto is van GT Garage is (WA) verzekerd.

2. Opdrachtgever is verplicht over een WA verzekering te beschikken. Opdrachtgever dient voor gebruik een geldig rijbewijs aan GT Garage ter beschikking te stellen.

3. Voor zover de verzekering van Opdrachtgever eventuele kosten van schade niet rechtstreeks aan GT Garage voldoet, dient Opdrachtgever deze kosten volledig aan Opdrachtgever te voldoen volgens hetgeen in de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden met betrekking tot betaling bepaald.

 

Artikel 27   Verkeersovertredingen, diefstal, schade:

1. In geval van schade, diefstal of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van Opdrachtgever en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is Opdrachtgever verplicht de GT Garage daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. Opdrachtgever is verplicht de door GT Garage gegeven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal Opdrachtgever voor de door dit verzuim eventueel door GT Garage te lijden schade aansprakelijk zijn.

2. Opdrachtgever vrijwaart  GT Garage van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan Opdrachtgever mochten worden opgelegd terzake de periode waarbinnen de Leenauto aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld die door Opdrachtgever en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt Opdrachtgever in verhouding tot GT Garage, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

 

Deel IV: Garanties

 

Artikel 28   Garanties

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.

2. De door GT Garage gegeven garanties bestaan uit:

  1. Reparatie- en onderhoudsgarantie auto-onderdelen: GT Garage staat ervoor in dat de verrichte Werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst. GT Garage garandeert dat de door hem gerepareerde of onderhouden auto met goed vakamnaschap en conform de in de branche geldende normen zijn uitgevoerd. Dit geldt tevens voor de door GT Garage gebruikte materialen bij het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
  2. Garantie op de bestickering / belettering: de garantie op de bestickering bedraagt 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
  3. Productgarantie: de garantie op los geleverde nieuwe Producten staat gelijk aan de fabrieksgarantie van de betreffende producten / leverancier, zoals in het Aanbod vermeld.
  4. Garantie op de blinderingsfolie: voor het blinderen van autoruiten wordt garantie gegeven op breken, scheuren, demetaliseren en fouten in de lijmlaag. De garantie vervalt zodra Opdrachtgever het voertuig overdraagt of zelf wijzigingen aanbrengt aan de ruiten en aangrenzende onderdelen van het voertuig. Voorgenoemde garantie geldt uitdrukkelijk niet voor schade aan de blinderingsfolie ontstaan door een oorzaak van buitenaf die geenszins verband houdt met de kwaliteit van de lijmlaag.

3. Opdrachtgever meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto of onderdeel. Laat Opdrachtgever dit na, en voor zover gelet op de omstandigheden redelijk, heeft een dergelijk nalaten tot gevolg dat Opdrachtgever zich niet langer met succes op de garantie kan beroepen.

4. Behoudens het geval dat GT Garage een Product direct monteert, dient Opdrachtgever zijnde een Bedrijf direct na de aanschaf van een tweedehands Product c.q. gebruikte onderdelen, te onderzoeken of het Product beantwoordt aan de Overeenkomst. GT Garage verklaart evenwel dat het Product naar behoren is onderzocht op zichtbare gebreken op het moment dat het Product wordt gemonteerd. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.

5. Op los geleverde gebruikte onderdelen c.q. tweedehands Producten wordt nooit garantie verstrekt.

6. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door GT Garage gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

7. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is GT Garage gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van GT Garage, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.

8. De garantieverplichtingen van lid 2 gelden niet indien:

  1. Opdrachtgever zelf Producten heeft meegenomen die door GT Garage worden gebruikt;
  2. Opdrachtgever het gebruik van een specifiek Product eist, welke GT Garage anders niet zou hebben gebruikt;
  3. Opdrachtgever bepaalde methodes om de Werkzaamheden uit te voeren heeft geëist en deze methode afwijkt van de uitvoering die GT Garage anders had willen volgen.
  4. sprake is van een noodreparatie op verzoek van Opdrachtgever;
  5. Opdrachtgever GT Garage geen kans geeft om problemen met betrekking tot de door hem verrichte Werkzaamheden op te lossen, tenzij redelijkerwijs niet mogelijk;
  6. Opdrachtgever een derde Werkzaamheden aan de door GT Garage gerepareerde of onderhouden auto uitvoert, tenzij deze Werkzaamheden geenszins verband houden met de Werkzaamheden als door GT Garage verricht.

9. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dergelijke Producten of Werkzaamheden komen dan ook voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij GT Garage in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de Werkzaamheden.

 

Rijen, 1 september 2020